Om foreningen

Om Estland og reisetips

Aktiviteter

Estlands-nytt

Lær estisk

Estisk skole

Estisk litteratur

Folkedans

NEF i pressen

Bildearkiv

Bøker til salgs i NEF

Kontakt

Ühingust
About
Om foreningen

Norsk-estisk forening skal arbeide for å spre kunnskap om norske og estiske samfunnsforhold og kultur og fremme vennskap og samarbeid mellom Norge og EstlandPriser for medlemskap:
Enkeltmedlem/hovedmedlem:
300 NOK per år
Pensjonister og studenter:
200 NOK per år
Familiemedlem:
75 NOK per år
Kommuner,bedrifter og foreninger:
750 NOK per år
Organisasjonsnummer:
995 412 993


Norsk-estisk forenings postgirokonto:
0540 08 45486
 
Henvendelser om medlemskap:
Erik Teien, Sjølivegen 331, 2164 Skogbygda
Mob.: 900 99 879 E-post: nefkasserer@gmail.com

Estlands-nytt:
Allment tidsskrift for Estlands-interesserte
Utkommer minimum tre ganger i året
 
Redaksjon:

Janne Knutsen Stokken
Lyngvegen 27
2016 Frogner
Tlf.: + 47 47865045
E-post: jannestokken@gmail.com

Else-Jannike Kuum
Vækerø terrasse 10 B
N-0282 Oslo
Tlf.: 22 50 63 86
Øyvind Rangøy
Rangøya
N-6530 Averøy
Tlf.: (+47) 71 70 19 47
Tlf.: + 372 747 2624
Mob.: +47 40 49 95 02
Mob.: +372 56 154 025

E-post: rangoy@estnorlink.ee
Hege Boman Grundekjøn
Baneheivn 17a
4613 Kristiansand
Tlf: +47 482 78 798
E-post hegebgrunde@hotmail.com
Stoff til Estlands-nytt sendes til: estlandsnytt@norsk-estisk.org
 

Ombrekking og trykking:
AS Reusner
Lõuka 10
EE 13521 Tallinn
Estland

Tlf.: +372 6 807 100
faks +372 6 517 575

Annonsepriser:
1/1 side kr 1 200, 1/2 side kr 600 og 1/4 side kr 400
Innledninger, innholdslister og register for tidsskriftet Norsk-estisk kulturnytt 1991-93 og for Estlands-nytt 1996-2002


Styremedlemmer:

Leder:
Janne Knutsen Stokken
Lyngvegen 27
2016 Frogner
Mob. 47865045
E-post: janne.stokken@online.no

Nestleder:

Mare Voskressenski Siirak
Mob. 98364757
E-post: maresiirak@gmail.com
Sekretær:
Karoliina Sark
E-post: karoest@hotmail.com

Kasserer (henvendelser om medlemskap):
Erik Teien
Sjølivegen 331
2164 Skogbygda
Mob.: 900 99 879
E-post: nefkasserer@gmail.com

Styremedlemmer:

Eveliis Lundberg
Mob.: 905 55 841

Styremedlem:

Ketlin Maide Kirkman
Mob.: 452 49 133 

Valgkomité:

Henrik Pryser Libell, mob.: 41909100
Bjørn Hasselgård, mob.: 90086911
Kersti Kelder, mob.: 95042155
Revisor:
Arne U. Sandvig
Enger
1860 Trøgstad
Tlf. 69 82 66 13
Mob. 907 75 382
Faks 69 82 67 14

Vedtekter for Norsk-estisk forening:

Vedtatt på konstituerende møte 27.4.95, endret på årsmøtene 18.3.97, 26.3.98, 23.3.99, 13.03.02 og 10.03.05.

1. Navn
Foreningens navn er Norsk-estisk forening, forkortet NEF, og på estisk Norra-Eesti Ühing.
Foreningen har hele landet som virkefelt.

2. Formål
Foreningen skal arbeide for å spre kunnskap om norske og estiske samfunnsforhold og kultur, fremme vennskap og samarbeid mellom Norge og Estland.

3. Medlemskap
3.1 Alle som vil arbeide for foreningens formål kan bli medlemmer. Lag og organisasjoner kan stå tilsluttet NEF som støttemedlemmer.
3.2 Medlemskap opphører etter eget ønske eller hvis medlemskontingenten ikke er betalt. Styret kan ekskludere et medlem dersom dette opptrer på en måte som skader foreningen eller forbindelsen mellom Norge og Estland. Det endelige vedtak skal godkjennes av årsmøtet.

4. Årsmøtet

4.1  Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og skal avholdes innen utgangen av mars. Forslag til saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 20. januar. Innkalling til årsmøtet sendes medlemmene senest 2 uker i forveien sammen med årsberetning, revidert regnskap, saksliste, budsjettforslag, forslag til kontingent og valgkomiteens innstilling. På årsmøtet skal behandles:
1. Årsberetning
2. Regnskap
3. Innkomne forslag
4. Arbeidsprogram, kontingent og budsjett
5. Valg av leder, nestleder, sekretær, kasserer, to styremedlemmer og ett varamedlem.
6. Valg av valgkomite
7. Valg av revisor
Beslutninger fattes med alminnelig flertall, der hvert medlem og hvert kollektivt tilsluttet medlem (lag og organisasjoner) har en stemme hver. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Vedtak som fattes på årsmøtet trer i kraft med umiddelbar virkning.

4.2 Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis styret eller en tredjedel av medlemmene krever det. Innkalling gjøres av styret senest 3 uker i forveien.

5. Styret

5.1  Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, to styremedlemmer, og ett varamedlem. Leder, sekretær og ett styremedlem velges det ene året. Nestleder, kasserer og ett styremedlem velges det andre året - alle for to år. Varamedlem velges for ett år.
5.2  Styret leder foreningen etter de retningslinjer som er fastsatt i vedtektene og andre vedtak på årsmøtet.
5.3  Styret kan nedsette de faggrupper det finner nødvendig.
5.4 Styret er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er til stede, herav enten leder eller nestleder.

6. Økonomi
Grunnlaget for foreningens økonomi:
a) Medlemskontingent
b) Offentlig støtte
c) Gaver, sponsorer
d) Salg av skrifter og effekter

7. Æresmedlemskap
Æresmedlemskap kan tildeles personer som har gjort en spesiell innsats innenfor foreningens formål. Utnevnelse foretas av årsmøtet etter forslag fra styret.
Æresmedlemmene betaler ikke kontingent, men har alle medlemsrettigheter.
Æresmedlemmer nevnes ved navn i årsberetningen.

8. Oppløsning
Vedtak om oppløsning kan gjøres av årsmøtet med 3/4 flertall. Ved oppløsning skal eventuelle aktiva overføres til et annet organ i Norge eller Estland med tilsvarende målsetting.


Kontakt NEF

 
 

Copyright © 1984-2010 Norsk-estisk forening og tekstforfatterne. Logoen er © Evy Jørgensen. Der ikke annet er angitt, kan materialet siteres eller gjengis i sin helhet med kildehenvisning.